กฤษ
ยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
สู้เพื่อ
ความเลวร้าว

แม้แผ่นดินไทยจะไม่มีที่ให้ความจริงของ

แต่ดวงดาราก็ยังเป็นศรัทธาของประชาชน

ท่านเห็นหรือไม่ ฟ้าใหม่กำลังมา
พลีกี่ชีพประชา แต่ศรัทธาอยู่ยืนยง